Informujemy, że z myślą o mieszkańcach Spółdzielni, na stronie internetowej została wdrożona usługa „e-czynsze”.

Za pośrednictwem usługi będzie możliwe sprawdzenie salda oraz bieżących opłat czynszowych za mieszkanie, garaż czy też lokal użytkowy.
W celu uzyskania niezbędnych danych tzn. loginu i hasła, zainteresowani mieszkańcy (posiadający tytuł prawny do lokalu), powinni wypełnić i złożyć formularz aktywacji usługi w sekretariacie Spółdzielni.

Aby otrzymać login i hasło, niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego i tytułu prawnego do lokalu.

REGULAMIN USŁUGI „E-CZYNSZE”

W niniejszym regulaminie pod pojęciem Usługi rozumieć należy usługę zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do wybranych danych księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi.

Usługę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie, zwana dalej w skrócie Spółdzielnią.

Użytkownik oznacza osobę, której dane i podpis widnieją na formularzu aktywacji usługi.

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu aktywacji usługi.

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Usługi osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności hasła dostępu.

W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Użytkownik powinien zgłosić się osobiście, z dowodem tożsamości, w Sekretariacie Spółdzielni.

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres zarzad@smlwpleszew.pl lub telefonicznie pod nr tel. 62 508 09 44 w godz. 8:00 – 15:00.

Instrukcja korzystania z Usługi dostępna jest na witrynie internetowej Spółdzielni pod adresem https://www.smlwpleszew.pl

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie niezawinione działaniem Spółdzielni (np. awarie łącza internetowego).
  • Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z Usługi przez Użytkownika.
  • Podania błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika w formularzu aktywacji usługi.
  • Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła) Użytkownika.
  • Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).

Spółdzielnia ma prawo zablokowania Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje Usługę niezgodnie z przeznaczeniem lub na szkodę Spółdzielni lub osób trzecich.

Zarząd Spółdzielni