Na koniec roku 2020 SML-W w Pleszewie zakończyła budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej 5 i 7 w Pleszewie. Mieszkania zostały przekazane do zamieszkania lokatorom na początku roku 2021.

W każdym z budynków powstały 34 mieszkania o powierzchniach użytkowych 37,40 m2, 48,50 m2, 51,80 m2, 62,90 m2. Obydwa budynki połączone są częścią parkingową
w formie hali podziemnej, wielostanowiskowej oraz częścią nadziemnych parkingów. Do każdego mieszkania zostało przypisane jedno miejsce parkingowe. Mieszkania w części piwnicznej mają wydzielone komórki piwniczne. Budynki wyposażone zostały w windy i posiadają 5 pięter. Projekt został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, jak i dopasowany do istniejących budynków sąsiadujących. Koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej udało się utrzymać na planowanym poziomie 3.400,- zł.
W budynkach zostały ustanawiane spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, a ostatecznie mieszkańcy będą posiadali prawo odrębnej własności.

Po zakończeniu procesu budowlanego zagospodarowanie terenu wokół zostało wykonane poprzez zamontowanie placu zabaw oraz dokonanie szeregu nasadzeń roślin, drzew i krzewów.

W 2019r. SML-W w Pleszewie rozpoczęła budowę dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie. W każdym z budynków powstaną 34 mieszkania, łącznie 68 lokali mieszkalnych, o powierzchniach użytkowych 37,40 m2, 48,50 m2, 51,80 m2, 62,90 m2. Obydwa budynki połączone są częścią parkingową w formie hali podziemnej wielostanowiskowej oraz częścią nadziemnych parkingów. Do każdego mieszkania zostało przypisane jedno miejsce parkingowe. Mieszkania w części piwnicznej mają wydzielone komórki piwniczne. Budynki będą posiadały 5 pięter oraz windy. Projekt został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, jak i dopasowany jest do istniejących budynków sąsiadujących. Spodziewany koszt wybudowania 1 m2 powierzchni użytkowej szacowany jest na kwotę 3.400,- zł i nic nie wskazuje, aby ta kwota miała zostać przekroczona.
W budynkach będą ustanawiane spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, a ostatecznie prawo odrębnej własności. Planowany termin zakończenia budowy to miesiąc listopad 2020 roku.

W 2018r. Spółdzielnia kontynuowała inwestycje w zakresie ciepłownictwa  związane z termomodernizacją – wymianą izolacji cieplnej w węzłach i przyłączach budynków.

Wymieniono również izolację cieplną na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej.

Istotą wykonywanych robót jest zmniejszanie kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 

Ponadto postawiono zespół garaży blaszanych w ilości 39 sztuk na terenie kotłowni przy ul. Warneńczyka. Koszty zakupu garażu, jego posadowienia oraz instalacji elektrycznej poniosły osoby, które dzierżawią grunt pod przedmiotowym garażem. Odpłatność za wynajęty grunt stanowi przychód dla spółdzielni.

W 2017r. SML-W w Pleszewie przeprowadziła inwestycje w zakresie ciepłownictwa:

– modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w związku z likwidacją komory ciepłowniczej (która była powodem awarii w styczniu 2017r.) w rejonie budynków Reja 6 i Reja 8,

– demontaż konstrukcji systemu nawęglania z placu węglowego przy kotłowni ul. Warneńczyka i przygotowanie terenu pod inwestycję postawienia garaży blaszanych,

Ponadto kontynuowane były prace związane z termomodernizacją – wymianą izolacji cieplnej w węzłach i przyłączach budynków: Reja 3, 4, 5, 6, 7, 10, Wierzbowa 1, Lipowa 1, 2, 3, 4, B. Krzywoustego 9, Kochanowskiego 1, 3, 5.

Wymieniono również izolację cieplną na remontowanych instalacjach ciepłej wody użytkowej na budynkach Reja 2 i B. Krzywoustego 13.

Istotą wykonywanych robót jest zmniejszanie kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zakres prac obejmował demontaż starych wymienników typy JAD i WWB-1 (głównie z lat 80 – tych ubiegłego wieku ) w ilości około 170 sztuk i montaż w ich miejsce nowych płytowych w ilości 36 sztuk.

Stan techniczny starych wymienników był zły, a ich sprawność bardzo niska.

Dotychczas w każdym węźle ciepłym znajdowało się kilka sztuk wymienników do których woda była doprowadzana niedostatecznie zaizolowanymi rurami. Natomiast w chwili obecnej na każdym węźle cieplnym znajduje się jeden wymiennik na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zmniejszyła się także ilość tzw. rurarzu oraz zastosowano profesjonalną izolację w celu uniknięcia strat ciepła.

Dzięki powyższym pracom została ograniczona ilość wody krążącej w instalacji, znajdującej się w węzłach cieplnych.

Istotny wpływ ma także stan techniczny nowych wymienników, nie posiadają żadnych złogów i osadów – nowe wymienniki posiadają większą sprawność co oznacza, że ich możliwości techniczne pozwalają osiągnąć wyższą temperaturę wody w krótszym czasie. A to z kolei przekłada się na mniejszą ilość gazu potrzebną do podgrzania wody.

Efektem wykonanych prac jest możliwość obniżenia parametrów wody sieciowej, co znacząco wpłynie na obniżenie strat ciepła na sieci ciepłowniczej. Stara struktura wymienników w celu osiągnięcia takiego efektu musiałaby zostać poddana modernizacji, której koszty są porównywalne z kosztami wykonanej inwestycji.

Wykonanie prac kompleksowo w jednym roku pozwoliło na podjęcie działań we wszystkich nieruchomościach (budynkach) w tym samym czasie i możliwość generowania oszczędności dla każdego budynku, a nie tylko wybranych, modernizowanych sukcesywnie w kolejnych latach.

Wykonano nowy, duży plac zabaw na osiedlu Krzywoustego wraz z zewnętrzną siłownią plenerową

Plac powstał w miejscu dawnego boiska do kosza – pomniejszonego na potrzeby miejsc parkingowych.

Modernizacja polegała na rozbiórce i utylizacji betonu asfaltowego ze starego boiska, nawiezieniu piasku, ułożeniu kostki brukowej pod urządzeniami fitness, wykonania wejść i chodników z kostki brukowej, ułożenia obrzeża trawnikowego, montażu sprzętu zabawowego i siłowego. Ponadto wykonano ogrodzenie z paneli ocynk wraz z furtkami oraz posadzono thuje szmaragdowe.

Wykonano przebudowę i nadbudowę budynku GZM na budynek biurowo-warsztatowy

Pieniądze przeznaczone na ten cel pochodziły ze środków zgromadzonych, na funduszu wolnych środków obrotowych, gdzie znajdują się środki między innymi ze sprzedaży 4 mieszkań na ul. Grunwaldzkiej 1 (po adaptacji poddasza) oraz ze sprzedaży 2 mieszkań przy ul. M. Reja 8 (po byłych biurach Spółdzielni).

1. Budowa garaży przy ul. Warneńczyka

W roku 2012 oddano do użytku 21 szt. boksów garażowych przy ul. Warneńczyka
w Pleszewie. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 338,1 m2.

2. Przeprowadzono adaptację poddasza na mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej 1

Oddano do użytku 4 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 187,75 m2, dla każdego lokalu wydzielono komórkę piwniczną.

Budowa nowego budynku przy ul. Mieszka I

W 2010r oddano do użytkowania budynek przy ul. Mieszka I 25 . Budynek posiada 32 lokale mieszkaniowe i jedenaście garaży. Jest to budynek cztero -kondygnacyjny o powierzchni mieszkalnej 1439,8 m2 oraz garaż podziemny o powierzchni 218,71 m2.

W 2010r. oddano do użytkowania zespól garaży przy ul. Lipowa składający się z 22 boksów o powierzchni użytkowej 342,7 m2.

Ponadto na budynku biurowca znajdującego się przy ul. M. Reja 5A zostały zamontowane panele fotowoltaiczne w celu zmniejszenia kosztów zużycia prądu zarówno w biurowcu, jak i na sąsiadującym warsztacie grupy konserwatorów działu GZM.

Jeśli inwestycja przyniesie spodziewany efekt ekonomiczny, planowane jest również zamontowanie paneli na budynkach kotłowni, w pierwszej kolejności znajdującej się przy ul. Warneńczyka.

Dodatkowo w 2020 r. przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę na modernizację kotłowni osiedlowej przy ul. Reja 5A.

Szeroki zakres prac obejmował zmianę układu technologii odgazowania i zmiękczania wody grzewczej z układu termicznego. Jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych kotły zostały poddane chemicznemu czyszczeniu z kamienia kotłowego i osadów.