Zarząd Spółdzielni ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sienkiewicza 6/4 w Pleszewie o powierzchni  użytkowej  63,95 m2. Lokal składa się z 3 pomieszczeń, korytarza, łazienki, wc oraz z pomieszczenia piwnicznego.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego ustalona została na kwotę: 135 920 zł. Postąpienie wynosi 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  27.02.2018 r. o godz.1100   w biurze Zarządu  Spółdzielni – Pleszew ul. M. Reja 5A i przeprowadzony zostanie w drodze licytacji.

Lokal  można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1400.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 2.000,00 zł na konto Spółdzielni do dnia 26.02.2018 r. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy – wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Akt Notarialny podpisany zostanie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny lokalu. Pozostała część ceny lokalu zostanie wpłacona  na konto, najpóźniej w dniu podpisania Aktu Notarialnego. Warunkiem zawarcia Aktu Notarialnego o ustanowienie odrębnej własności lokalu będzie złożenie deklaracji o przystąpieniu w poczet członków Spółdzielni przez osobę która wygrała przetarg.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.