Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie ogłasza:

przetarg nieograniczony na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu  położonego przy ul. Sienkiewicza 6/4 w Pleszewie o powierzchni użytkowej 63,95 m2.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i WC.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,84 m2.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego ustalona została na kwotę 207 544 zł.

Postąpienie wynosi 500,00 zł.

Przetarg nieograniczony w formie licytacji odbędzie się w dniu 15.07.2024 r. o godz. 1400 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie przy ul. M. Reja 5A.

Lokal mieszkalny można oglądać od poniedziałku do piątku (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

62 508 09 44) w godz. 800-1400.

Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium w kwocie 5.000,00 zł na konto spółdzielni

24 1020 2212 0000 5402 0024 7239 do dnia 12.07.2024 r.  do godz. 1300.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedstawić Komisji Przetargowej dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.

W przypadku odstąpienia od podpisania aktu, wadium przepada na rzecz Spółdzielni. Akt notarialny wyodrębnienia lokalu i przeniesienia prawa własności podpisany zostanie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny lokalu. Pozostałą część należy wpłacić na rachunek bankowy spółdzielni najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego.

Zastrzega się możliwość odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.