Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Pleszewie z siedzibą: ul. M. Reja 5A, 63-300 Pleszew, NIP: 6170002610, REGON: 000488770, KRS: 0000153776, kontakt@smlwpleszew.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Dagmarę Tomczak, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: iod@smlwpleszew.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie osoby przed zawarciem umowy;
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze, postanowień Statutu Spółdzielni;
d) art. 6 ust. 1 lit. d RODO w celu ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;
e) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora wobec Pani/Pana

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nadto w zależności od przyjętej podstawy przetwarzania przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych (pkt 3a i b), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (pkt 3e), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (pkt 3a) oraz prawo do usunięcia danych (pkt 3a,b,d,e)

5. W przypadku gdy podanie danych osobowych było dobrowolne, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcia zgody należy dokonać w formie pisemnej, a pismo należy złożyć w siedzibie Administratora: ul. M. Reja 5A, 63-300 Pleszew lub przesłać drogą elektroniczna na adres: kontakt@smlwpleszew.pl.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych w zależności od podstawy przetwarzania jest dobrowolne bądź jest obowiązkiem umownym lub ustawowym. Nie podanie danych może skutkować niemożnością osiągnięcia celu przetwarzania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane tylko instytucjom upoważnionym z mocy prawa (ZUS, Urząd Skarbowy, organy ścigania), ewentualnie także podmiotom świadczącym usługi prawne, usługi księgowe oraz usługi informatyczne na rzecz Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej