W związku z oświadczeniem wydanym przez Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, zawierającym niezgodny ze stanem rzeczywistym opis sytuacji związanej z naliczaniem opłat za odpady nieselektywne, Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni informują, że z otrzymanych z Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie pism jasno wynika że władze Spółdzielni zostały zobligowane do złożenia korekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wybierając sposób zbierania odpadów jako nieselektywny. W pismach wskazano również że nie przedłożenie do Burmistrza Miasta i Gminy w Pleszewie w/w korekt deklaracji skutkować będzie wydaniem decyzji określającej opłatę ze stawką dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny, w tym przypadku w wysokości 25 zł/osobę. Decyzje Urzędu Miasta obejmowałyby okres czasu od momentu kontroli do chwili ich wydania więc z pewnością nie byłby to okres jednego miesiąca.

Jednocześnie wskazujemy, że Zarząd Spółdzielni (w miarę posiadanych środków) systematycznie przypomina wszystkim Mieszkańcom zasobów o obowiązku segregacji odpadów poprzez wiadomości  pojawiające się na stronie internetowej Spółdzielni, pisma zamieszczane na tablicach ogłoszeń oraz przekazywane wraz z rozliczeniami za wodę, natomiast zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy do zadań gminy.”